ජංගම දුරකථන අලුත්වැඩියා පාඨමාලා|Phone repairing course

  • Ask Publisher
  • Published date: October 4, 2021
    • Nugegoda, Nugegoda, Colombo, Sri Lanka

Phone repair and Assembly course
ජංගමදුරකථන අලුත්වැඩියා පුහුණු පාඨමාලාව
கையடக்க தொலைபேசி பழுது பார்த்தல்
+94 71 1226562, +94 77 2011040
138, S De S. Jayasinghe Mawatha , Nugegoda
Samsung/ Apple/ Huawei/ Nokia/ Sony/ LG/ HTC/ Motorola

https://www.youtube.com/c/SwotinstituteAchiraKumarasinghe
http://cctvcameracoursenugegoda.blogspot.com
https://www.facebook.com/phonecourseswot
Who should join?
Medium of Instruction - Sinhala, English, Tamil.(Depending on the student's request).
Students, professionals, do-it-yourselfers, mobile shop owners, students from science and engineering fields, students who do not want to study more, people who want to change their careers, people who want to learn new skills, people who want to leave their jobs to start a business can join this course
In short, anyone who has a passion for smartphones can join our course and make a career in this field.

கையடக்க தொலைபேசி பழுது பார்த்தல்
ජංගමදුරකථන අලුත්වැඩියා පුහුණු පාඨමාලාව
සදහා දැන් ලියාපදිංචිය සිදුකෙරේ
ඔබ රැකියා විරහිත තරුණ තරුණියක්ද?
රැකියාවක් අපේක්ෂිත අයෙක්ද?
එසේත් නැත්නම් O/L හෝ A/L වලින් අධ්යාපනය අවසන් කළ කෙනෙක්ද?
එන්න අපි mobile phone repairing හරියට ඉගෙන ගමු..
හරි තැනක phone repair Course එකක් හරියට කරමු. 2021 ට වෙනසක් කරමු.අභිමානවත් සහ විශාල ආදායමක් සහිත වෘත්තීයකට!
හරියටම ගොඩ යන්න .. හරිතැනකින් ගොඩ වෙන්න.

Mobile Phone Repairing Course Syllabus

The course is divided into three parts;

Theory
Practicals
Practice
Hardware

Basics of Mobile Communication
Tools & instruments used in mobile phone repairing
Various components used in mobile phones
Basic parts of mobile phones (mic, speaker, buzzer, LCD, antenna, etc)
Use of Multimeter
Use of Battery Booster
Basic Circuit Board/ Motherboard Introduction
Assembling & disassembling of different mobile phones
Soldering & Desoldering Components Using Different Soldering Tools
Names of Different ICs
Work of Different ICs
Working on SMD/ BGA ICs and the PCB
Fault finding & Troubleshooting
Jumpering Techniques
Troubleshooting through circuit diagrams
Repairing procedure for repairing different hardware faults
Software

Flashing
Formatting
Unlocking
Use of secret codes
Downloading
Bluetooth / Infrared
Classes Held

Weekdays - Monday to Friday
Weekends - Saturday & Sunday
Medium

English and Sinhala Media (Depending on the student's request)

Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Useful information

  • Avoid scams by acting locally or paying with PayPal
  • Never pay with Western Union, Moneygram or other anonymous payment services
  • Don't buy or sell outside of your country. Don't accept cashier cheques from outside your country
  • This site is never involved in any transaction, and does not handle payments, shipping, guarantee transactions, provide escrow services, or offer "buyer protection" or "seller certification"
Phone: 071122XXXX

Click to see the phone number !

Related listings